Algemene verkoopsvooraarden van €co²-LED bvba

1. Uitsluitend de huidige algemene verkoopsvoorwaarden zijn van toepassing behalve wanneer zij schriftelijk door ons gewijzigd worden, en sluiten alle andersluidende voorwaarden of wijzigingen gestipuleerd door onze klant uit, wat ook het voorbehoud zij dat gemaakt wordt.

2. Het bedrag van de factuur is steeds betaalbaar op de bankrekening van €co²-LED BVBA (Zonhoven, Bekerveldweg 14) ten laatste op de aan de voorzijde van de factuur vermelde vervaldag tenzij schriftelijke anders overeengekomen werd. Een voorschot van 35% zal gefactureerd worden bij de ondertekening van de bestelbon en is betaalbaar binnen 7 dagen. De overige 65% zal gefactureerd worden bij levering en is betaalbaar binnen 30 dagen.

3. Iedere factuur wordt beschouwd als zijnde aanvaard door de schuldenaar, tenzij binnen de acht (8) kalenderdagen na factuurdatum schriftelijk protest werd ingediend per aangetekend schrijven.

4. In geval van niet-betaling op de vervaldag zal de koper aan €co²-LED BVBA een intrest verschuldigd zijn die met 2% de wettelijke intrestvoet overtreft. Deze intrest wordt maandelijks verrekend. Deze verhoging is van rechtswege verschuldigd zonder dat daartoe enige aanmaning vereist is. Bij niet-betaling op de vervaldag is bovendien bijkomend een schadevergoeding verschuldigd van 10% op de totale prijs. De niet-betaling op de vervaldag van één (1) enkele factuur, maakt het verschuldigde saldo van al de andere, zelfs niet vervallen facturen van rechtswege onmiddellijk opeisbaar. Alle innings-, gerechts- en protestkosten zijn ten laste van de koper. In geval de ons verschuldigde bedragen langer dan 30 dagen na vervaldag onbetaald blijven, of bij protest, gerechtelijk akkoord of faillissement van de koper is het ons – automatisch en zonder ingebrekestelling – toegelaten al onze prestaties en leveringen op te schorten, en dit zonder afbreuk te doen aan ons recht op elke vorm van schadevergoeding.

5. De levertermijnen of uitvoeringstermijnen worden enkel als aanwijzing opgegeven door €co²-LED BVBA en voor zover als mogelijk nagekomen.Vertragingen in de levertermijnen of uitvoeringstermijnen wettigen geenszins het afzeggen van de bestelling, het verbreken van de koop, een vermindering van de prijs, of een eis tot schadeloosstelling van welke aard ook.

6. De eigendom van de door ons geleverde goederen gaat pas over op de klant na volledige betaling van de prijs.Het risico gaat over op de klant vanaf de levering, ongeacht of al dan niet reeds betaling plaatsvond.

7. Om ontvankelijk te zijn, moeten klachten betreffende verborgen gebreken of eventuele fabricagefouten ons per aangetekende brief gemeld worden binnen 8 dagen vanaf de ontvangst van de goederen. Bij gebreke van een dergelijke tijdige indiening van de klachten, zullen alle vorderingen tegen €co ²-LED BVBA vervallen.

8. Onze producten vallen vallen onder de garantie van de desbetreffende fabrikant. Elke tussenkomst, aangepassing of reparatie door de koper en welke iet uitdrukkelijk door ons werd toegestaan, doet de garantie vervallen. De koper zal ons schriftelijk en zonder verwijl melden wanneer er zich een situatie voordoet waardoor de garantie optreedt en ons tevens aantonen dat het product in defect is. De garantie is enkel dan geldig wanneer de koper kan aantonen dat het product in normale omstandigheden of volgens onze instructies is gebruikt; de garantie vervalt bij foutieve installatie of bij abnormaal gebruik. In ieder geval is de garantie enkel beperkt tot het herstellen of vervangen van het defecte product in onze fabriek. De kosten van demonteren en hermonteren zoals ook andere kosten, van welke aard ook, zijn nooit ten onzer laste. Voor de lampen geeft de fabrikant 6 jaar. Voor de drivers geeft de fabrikant geeft 5 jaar, voor de armaturen (zonder drivers) geeft de fabrikant 1 jaar.

 9. Indien het vertrouwen van €co²-LED BVBA in de kredietwaardigheid van de klant geschonden wordt door eender welke situatie ook, behoudt €co²-LED BVBA zich het recht,zelfs indien de goederen reeds geheel of gedeeltelijk werden verzonden, de gehele bestelling of een gedeelte ervan te annuleren, onverminderd haar recht op alle schadevergoedingen en intresten.

10. Op alle geschillen in verband met deze factuur is het Belgisch Recht van toepassing. Alle geschillen in verband met deze facturen vallen onder de uitsluitende bevoegdheid van en zullen uitsluitend beslecht worden door de Rechtbanken van Hasselt.